Home

Formuleringer til elevplaner idræt

Elevplaner i folkeskolen - Undervisningsministerie

På Programdatateket har vi på HVAL.DK udviklet et værktøj til hjælp ved udarbejdelsen af elevplaner. Værktøjet er et bruger venlig internetbaseret system, som kan anvendes til oprettelse og ajourføring af elevplaner. Fordelen ved et internetbaseret system er, at systemet er tilgængeligt hvor som helst og når som helst formuleringer du kan bruge til flere/alle elevplaner. I elevplanen får du adgang til dine egne noter ved at vælge dem i drop-down-menuen i højre spalte: 7. Hvordan udgives elevplanen på Forældreintra og Elevintra Når elevplanen er færdig, kan den udskrives på papir eller gemmes i en samlemappe Han er god til at synge, danse og spille og arbejde praktisk-musisk og kunstnerisk. Han gør sig umage og gør tingene færdige og er god til at dramatisere, tegne, male, modellere, spille og synge, både efter forlæg og improvisation. Han er meget god til at anvende redskaber i billedkunst, musik og idræt. Er bare fiks med fingrene Advisering om kommentarer til elevplaner Når forældre eller elever udfylder afsnit af en elevplan baseret på en formular så adviseres alle brugere, der har skriveret til disse elevplaner, om dette, når man logger på PersonaleIntra. Man kan så klikke på et link og man føres videre til siden Oversigt over ulæste kommentarer til elevplaner Elevplaner på specialskolerne indeholder generelle beskrivelser af eleverne. Disse beskrivelser kan omhandle barnets udviklingsniveau, diagnose, særlige støttebehov, indlæringsmæssige forudsætninger etc. Da elevplanerne i Meebook er knyttet til en årsplan, er der ikke en oplagt funktion til disse beskrivelser i selve elevplansværktøjet.

En vejledning i brugen af elevplaner på Lærerintra (2) | Skabeloner og vejledninger til elevplaner Forfattere: Gunnar Lund Beskrivelse: Marterialet består af 4 skabeloner til udarbejdelse af elevplaner ved hjælp af SkoleIntra. Skabelonerne henvender sig til de de forskellige klassetrin i folkeskolen Om Elevplan Elevplan er STIL's webbaserede, pædagogiske dokumentations- og planlægningsværktøj til erhvervsskoler. Elevplan giver eleverne og deres praktiksteder mulighed for at se, hvordan skolen har opbygget undervisningen på de forskellige uddannelser, og hvilke fag og mål, eleven har krav på at blive undervist i Den daglige brug af MinUddannelse til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen bevirker, at elevplanen løbende opdateres og nuanceres. Eleven kan også bidrage til elevplanen ved fx at kommentere læringsmål, vurdere tegn på læring samt aflevere forskellige former for produkter som dokumentation for sin læring Oversigt over elevplaner 2010/11 Dan Mat Eng Tys/Fra N/T Fys Kri Idr Mus Bil His Hån Hjem Slø Geo Bio Sam 1. 2

Elevplaner op til skole-hjem samtaler. 9. årg. Emner omkring det politiske system, politiske mål og midler, arbejdsmarkedet, Danmark og verden og eventuelle aktuelle emner jf. trinmål Målcirkler i indskolingen (inkl. cd) De nye Fælles Mål De nye Fælles Mål træder i kraft ved skolestart 09/10. I de nye Fælles Mål er sprogfagene styrket, og undervisningen i it er styrket. Der skal lægges mere vægt på undervisning i demokrati i samfundsfag, og der bliver lagt op til et større samarbejde mellem naturfagene ELEVPLANER PÅ INTRA - STENSAGERSKOLEN - 2012 Side 8 Fælles noter - alle brugere har adgang til evt. fælles noter med ekstra vejledning eller faste formuleringer, som administrator har oprettet. Vis løse elevplaner - Elevplaner for fraflyttede elever gemmes i et år efter, at eleverne er slettet fra SkoleIntras elevkartotek. Planperioder. Forslag til arbejdet med elevplanen. Elevplaner udarbejdes i forbindelse med skole/hjem-samtalerne. Skolens lærere og pædagoger udfylder så meget af statusdelen som muligt og kan bruge planen i forbindelse med elevsamtalerne. Herefter sendes elevplanerne til hjemmet og er udgangspunkt for samtalerne med hjemmet over skolens brug af elevplaner, nationale test, trivselsundersøgelser, konklusionerne fra lærernes APV og dels gennem kvalitetsrapporterne. Skole og Forældre opfordrer skolebestyrelserne til at sikre sig, at forældrene løbende bliver underrettet om elevernes udbytte af undervisningen. Dette gøres bedst ved at f

Der er udarbejdet en kommunal ramme, som sikrer, at loven opfyldes, og hvor der er plads til, at hver skole kan sætte sit præg. Enkelhed og et oplæg til en kort og klar udformning af status, mål og handling for hvert enkelt fag har haft høj prioritet i gruppens arbejde. 3 Denne guide til arbejdet med elevplaner informerer om de krav og anbefalinger, der knytter sig til elevplanerne. Jeg håber, at guiden vil hjælpe lærere, pædagoger, skoleledere og skolebestyrelser godt i gang med at få elevplanerne indarbejdet som en fast del af skolens hverdag (Se også: Koncept for individuelle elevplaner til brug i den amtslige specialundervisning) Den individuelle elevplan indledes med en kort statusbeskrivelse (5 - 10 linier ). Generelt om målbeskrivelse: (Se også koncepthæfte s. 7f) Målene skal være konkrete, afgrænsede, kortsigtede og evaluérbare

Før du begynder at modtage nyhedsbrevet, skal du bekræfte din tilmelding via linket vi har sendt til din email. Hvis du vil modtage et mere personligt nyhedsbrev med de emner og fag, der interesserer dig, kan du oprette en brugerprofil Billedkunstlærere: Indfør afgangsprøve og elevplaner i billedkunst Danmarks Billedkunstlærere takker politikerne for at have lyttet til anbefalingerne for de praktisk-musiske fag. Næste skridt bør være, at man indfører elevplaner tidligere i billedkunstfaget og gør en afsluttende prøve obligatorisk Implementeringen af læringsplatformen MinUddannelse i Aalborg Kommune betyder, at PPR ændrer proceduren omkring elevplaner. Hvor medarbejderne på specialskolerne og i specialklasserne før arbejdede med individuelle undervisningsplaner (IUP), vil de i fremtiden arbejde med digitale, dynamiske, specialpædagogiske elevpl Handler om dine evnar til et 'ave idræt, bevæge dig, varme op, lave grundtræning og bruge teknik,taktik og regler iforskellige idrætter. Desuden handler det om din evne til at afprøve og udvik!e idrætslige lege spil, lave aktiviteter med redskaber, og tilegne dig grundlæggende kropslige færdigheder, deltage rytmiske for'Fjb til musik samt forskellig evne til at gengive farver korrekt. For at kunne beskrive denne evne bruges et indeks - R a - der angives på en skala fra 0-100, hvor 100 er det bedste. De fleste moderne lysstofrør har R a=82-85, men kan fås op til ca. 95. Det anbefales at anvende lyskilder med R a på min. 90. Af hensyn til

viser sig at have positiv betydning for lærernes holdning til arbejdet med elevplaner når skolelede-ren er gået forrest i arbejdet med elevplaner, fx ved at give lærerne pædagogisk sparring. Styring fra kommuneniveau ser ud til at have mindre betydning for lærernes samlede vurdering af arbej-det med elevplaner

Vejledning - SOLVE

  1. Materialeplatforme
  2. Elevpla
  3. Elevplaner i Aalborg Kommunes - nogetathavedeti
  4. Evaluering - Aulum-Hodsager Skole - Forsid
  5. Målcirkler i indskolingen af Kristine Fooken Jensen, Dorte
  6. Calaméo - Elevplaner i PersonaleIntra - calameo

Hold dialogmøde om folkeskolereformen - skole-foraeldre

Video: Billedkunstlærere: Indfør afgangsprøve og elevplaner i

populær: