Home

Gf1 bekendtgørelse

Grundforløbets 1. del varer 20 uger. Når du begynder på grundforløbet, behøver du ikke at vide præcis, hvilken uddannelse, du vil gennemføre Alle erhvervsuddannelser har fået indført et nyt grundforløb for unge (GF1), der kommer direkte fra folkeskolen. GF 1 varer 20 uger. Hver uddannelse får sit eget grundforløb (GF2) som er målrettet uddannelsens jobområde. GF2 varer 20 uger og afsluttes med prøve, som skal bestås Grundforløb 1 (GF1) På GF1 får du personlige, almene og faglige kompetencer, som gør dig klar til at vælge det håndværk, du mestrer allerbedst - dit! Hvem kan starte på GF1. GF1 er for elever, der starter direkte eller et år efter 9. eller 10. klasse. Fagretning. GF1 kaldes også fagretninger GF1 følger den aktuelle bekendtgørelse. Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) Under udarbejdelse . 5 2. GF1 Omsorg, sundhed og pædagogi

GF1-afdelingens arbejde med grundforløbets første del er tilrettelagt ud fra en intention om at bidrage til at realisere erhvervsuddannelsessystemets formål, som det er beskrevet i 'Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser' § 1: § 1 Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 1009 af 22/09/2014. 1.4.4 Beskrivelse af prøveformer Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør indeholde dels en selvstændig fremlæggelse og dels besvarelse af spørgsmål Lokal undervisningsplan for GF1 i indgangen Teknologi, byggeri og transport Med fokus på fagretningen byggeri Ansvarlig for beskrivelsen af Karsten Josef Grigel. Denne lokale undervisningsplan er udarbejdet jf. bekendtgørelse nr. 1010 af 22/09/201 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser. Herved bekendtgøres lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017, med de ændringer, der følger af § 2, nr. 1-5 og 7-17, i lov nr. 706 af 8. juni 2017 og § 1, nr. 2-10, i lov nr. 1692 af 26. december 2017 Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb. I medfør af § 4, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, som ændret ved lov nr. 634 af 16. juni 2014, og § 3 a, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, fastsættes

Bekendtgørelse om en kontoruddannelse med specialer (BEK nr. 602 af 04/05/2015) 1 Da VCB ikke selv udbyder hovedforløb inden for kontor, handel, detail eller event området har VBC indgået samarbejdsaftaler med IBC, Kolding om at undervise disse elever på GF2 Lokal undervisningsplan for GF1 EUD Business i erhvervsuddannelserne på NEXT . 1. Generelt for skolen Afsnit 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og hovedforløb. Formålet er at lette arbejdet lokalt i centrene samt at sikre en fælles standard omkring central Grundforløb 2 (GF2) På GF2 bliver du klar til at gennemføre et hovedforløb indenfor dit håndværk. Hvem kan starte på GF2? Du kan starte på GF2 hvis du opfylder et af nedenstående krav o Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Bek. 1010 af 22/9/2014) o Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (Bek. 41 16/01/2014) o Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (Bek. 1009 af 22/9/204) 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundla I Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser står der desuden om undervisningen på GF1: § 20. Grundforløbets 1. del i en erhvervsuddannelse skal give de unge generelle erhvervsfaglige og almene kompetencer

Grundforløbets 1. del - Undervisningsministerie

Nye bekendtgørelser - passinfo

Grundforløb 1 (GF1) - Erhvervsskolerne Aar

1.3.1 Elevtid for skriftligt arbejde i de gymnasiale fag på EUX (GF1, GF2 og studie-året) I henhold til bekendtgørelserne om kontoruddannelsen med specialer § 3 stk. 11, bekendtgørelse om en handelsud-dannelse med specialer § 4 stk. 8, bekendtgørelsen om en detailuddannelse med specialer § 4 stk. 8 og bekendtgø Generelt for skolen. Nedenstående informationer vedrører de lokale undervisningsplaner for grundforløbets 1. og 2. del samt hovedforløbet på de erhvervsuddannelser, College360 udbyder Grundforløb 1 (GF1) Alle elever, der har afsluttet folkeskolen for mindre end et år siden, begynder på et 20 ugers grundforløb (GF1). Senest i slutningen af grundforløbet skal eleverne så vælge, hvilken konkret erhvervsuddannelse de vil begynde på efter GF1

(GF1), grundforløbets 2. del (GF2) og hovedforløb, som anført i den følgende oversigt. Bemærk: Link i tabellen henviser til uddannelsesbekendtgørelsen for uddannelsen, der dækker både grundforløbets 2. del og hovedforløbet (GF1), grundforløbets 2. del (GF2) og hovedforløb, som anført i den følgende oversigt. • LBK nr 878 af 08/08/2011 Bekendtgørelse af lov om institutioner.

Samarbejdsaftalerne er indgået under henvisning til Bekendtgørelse 789 af 16. juni 2015 mellem SCU og følgende samarbejdspartnere: · Aarhus Business College - kontor, detail og handel · Handelsfagskolen i Odder - detail, handel og kontor Endvidere sender vi enkelte elever til andre skoler dog uden, at vi har en formel samarbejdsaftale Romvej 30 - 7620 Lemvig Tlf: 97 82 38 22 EAN: 5798 0005 57666 CVR: 29548382 Email: gym@lemvig-gym.d Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09 2014. Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 1009 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om karakterskal a og anden be dømmelse nr. 262 af 20/03/2007. Der henvises til sko lens lokale undervisningsplaner. Formå

Erhvervsuddannelsesloven - Bekendtgørelse af lov om

 1. Prøven i grundfag på GF1 & GF2 er en caseeksamen. Prøven tager udgangspunkt i en casevirksomhed og en casehistorie. Prøven består af en arbejdsdag, hvor opgaverne til prøven udleveres og du går i gang med besvarelserne af opgaven. Normalt 2-5 dage efter casearbejdsdagen, går du til den individuelle mundtlige prøve
 2. Særligt for ansøgere på GF1 - dvs. elever, der afslutter eller har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse i år eller sidste år. Du kan kun søge skolehjemsplads, såfremt der ikke ligger en skole, der udbyder samme hovedområde som den uddannelse du søger, inden for en afstand af fem kvarter fra din bopæl med offentlig transport
 3. GF1'ERE MED LOVENDE FREMTID I det hele taget afslører temperaturmålingen, at GF1 i store træk trives og har det godt. Den større faglighed, som ele-verne efterlyser, er naturligvis vanskelig at levere, når GF1 jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser skal give de unge generelle erhvervsfaglige og almene kompetencer, og når de
 4. Vores uddannelser udvikles i tæt sammenspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Skive College kvalificerer dig til både erhvervslivet og videregående uddannelse med afsæt i dit potentiale og talent
 5. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser - BEK nr 41 af 16/01/2014 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse - BEK nr 262 af 20/03/2007 Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i er-hvervsuddannelserne - BEK nr 683 af 08/06/2016 2. 3
 6. Høring over udkast til forslag til bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne Efter lang tids arbejde lykkedes det Dansk Erhvervsskoler at få indført 2 årlige optag på GF1 i udkast til forslag til bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser
 7. GF1 elever gennemfører en læsetest, og elever der vurderes at have behov for SPS gennemfører ordblindetest. Alle GF1 elever vurderes og vejledes i løbet af de første to uger i forhold til det videre uddannelsesvalg samt evt. brug af støttetimer mv. GF1/EUX: Elever der ønsker EUX vurderes og vejledes endvidere på baggrund af højer

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser GF1 startes op én gang om året - i august, og har som nævnt en varighed på 20 uger jf. bilag i bekendtgørelse 683. Dansk GF1, GF1 EUX og GF2 - prøveform B. Engelsk GF1, GF1 EUX og GF2 - prøveform B. Samfundsfag GF1 EUX - mundtlig prøve jf. bekendtgørelse. Naturfag GF2 SSH og SSA - prøvemulighed 2. Idræt, samfundsfag og psykologi GF2 PAU - ingen prøve. Matematik GF2 SSA EUX - mundtlig prøve jf. bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 380 af 08.04.2015: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser til personvognsmekaniker. Bekendtgørelse nr. 453 af 13.04.2015: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent. Etc. Eksamensregler gældende for EUX grundforløb 1 (GF1) og Grundforløb 2 (GF2) Indstilling til eksame

Dygtige elektrikere er eftertragtede både i Danmark og i udlandet. Når du er udlært, kan du se frem til gode jobmuligheder og høj løn. Kontakt os 75 360 360 For fag og forløb på gymnasialt niveau (EUX) finder bestemmelserne i Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser nr. 497 af 18.05.2017 kap 12 anvendelse. Skolen kan på begge uddannelser give merit for fag, der er afsluttet eller bestået på samme niveau eller højere. KARAKTERGIVNIN Digital ansøgning om ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse Her kan du søge en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden aktivitet, som du skal i gang med efter skolen Grundforløbet (GF1 og GF2) på det merkantile hovedområde, Handel, kontor og forretningsservice er en skolebaseret uddannelse, hvor arbejdet med såvel erhvervsfagene, grundfagene som det uddannelsesspe-cifikke fag foregår via den tværfaglige og helhedsorienterede tilgang

omtalt som GF1). Endvidere indgår brobygning. Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyde Den større faglighed, som eleverne efterlyser, er naturligvis vanskelig at levere, når GF1 jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser skal give de unge generelle erhvervsfaglige og almene. Elektrikeruddannelsen er en moderne teknisk erhvervsuddannelse, hvor du både bruger hænderne og hovedet. Uddannelsen varer 4 - 4½ år, og du får løn under hele din uddannelse

- Samme uddannelse som eud for unge, undtagen GF1 . Eleverne skal ved grundforløbets afslutning have opnået følgende kompetencer jf. Bekendtgørelse Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 41 af 16/01 2014. • Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 367 af 19/04 2016. • Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 683 af 08/06/2016 Grundforløbet er opdelt i GF1 og GF2. Du begynder på GF1, hvis du kommer direkte fra 9./10. klasse, eller hvis du har afsluttet 9./10. kl. indenfor det seneste år. GF1 varer 20 uger. Du kan kun gå på GF1 én gang, men GF1 giver dig mulighed for at starte på alle GF2-forløb. GF2 er rettet mod et specifikt hovedforløb. På GF2 so LBK nr 282 af 18/04/2018, Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (Hoved-bekendtgørelsen), med tilhørende ændringer. Elever kan kun optages på gf1 én gang Vejledningen er redigeret i maj 2016 og vedrører bekendtgørelse om vejgodstransportuddannel-sen - BEK nr. 336 af 26/03/2015. ende af GF1 og GF 2) og et.

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

 1. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 367 af 19/04/2016 Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsud-dannelserne nr. 683 af 08/06/2016 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007. Der henvises til skolens lokale undervisningsplaner og generelle prøvebestemmelser
 2. For at starte på grundforløbet i en erhvervsuddannelse, skal du opfylde adgangskravet. Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.. Du kan starte i grundforløbets 1. del, fra du har afsluttet 9. eller 10. klasse og til og med august måned året efter
 3. henhold til bekendtgørelse nr. 1638 af 15/12/2015 om den pædagogiske assistentuddannelse. Skolen kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordnin-gens udstedelse. 2. Der er pr. 1. juli 2017 sket følgende ændringer
 4. Afdelingen tæller ca. 120 elever fordelt på GF 1 og GF2 klasser og EUX studieforberedende 2.år klasse, Ud over vores GF1, GF2 og EUX 2. år, gennemføres udskolingsforløb for folkeskoleelever, brobygningsforløb for kommunens 10. klasses elever samt eventuelle specialrettede forløb for elever/kursister f.eks. fra EUD 10. klasser

EU-udbud annulleres på TED via bekendtgørelse om indgåede kontrakter, del V.1) Oplysninger om ikke-tildeling. Da denne bekendtgørelse ikke knyttes op på det enkelt udbud på udbud.dk, kan der under udbudsdetaljerne ligge flere udbudsbekendtgørelser, hvoraf én kan være annulleret Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser nr. 41 af 16. januar 2014 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og Voksenuddannelser nr. 343 af 8. april 2016 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20. marts 200 Det betyder, at der åbnes op for at skolens elever i et særligt aftalt omfang, kan indgå i undervisning, opgavesamarbejde, guide, mentor, kontakt til intr/brobygningseleverne. Fx kan der skabes relationsarbejde i bevægelsesfaget på tværs af brobygning til GF1/GF2

Grundforløb 2 (GF2) - Erhvervsskolerne Aar

 1. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 367 af 19/04/2016. Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsud-dannelserne nr. 683 af 08/06/2016. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007. Der henvises til skolens lokale undervisningsplaner og generelle prøvebestemmelser
 2. Prøver og bedømmelse er beskrevet i § 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til data- og kommunikationsuddannelsen, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes: Den afsluttende prøves formål Eksamen har til formål at evaluere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for det pågældend
 3. er fastsat af skolen, afsluttende bedømmelse, prøver og eksamen
 4. Stillingsopslag: Sundhedsfaglig underviser. Vi søger en underviser med sundhedsfaglig uddannelse, gerne med kendskab til psykiatri En betragtelig del af eleverne på SOSU Syd kommer til at arbejde i psykiatrien, og for at kunne levere..
 5. Du er ikke logget ind ()Hjem › Alle læringsrum
 6. VARIGHED: 4 år 6 mdr. - 5 år (afhængig af speciale) På Elektrikeruddannelsen får du lov til både at bruge hænder og hoved. Det er en meget fleksibel uddannelse, hvor du kan få job i stort set alle brancher, og med meget forskellige opgaver

Lokal undervisningsplan for GF1 EUX i erhvervsuddannelserne

 1. Taxameter på GF1 og GF2 I forhold til EUD-reformens GF1 og GF2 bliver taxameterne ens. Bemærk, at der en skrivefejl i ÆFL15, som betyder, at bygningstaxameteret er angivet forkert på de nye indgange Omsorg, Sundhed og Pædagogik og Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser. Det korrekte bygningstaxameter er 19.200 kr. pr. årselev fra 1
 2. gennemført uddannelse. Standardgodskrivningen fremgår af bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse bilag 1. Evt. erhvervserfaring og tidligere uddannelse, der ikke er beskrevet i bilag 1, inddrages i en individuel realkompetencevurdering og kan give grundlag for godskrivning og afkortning , såfremt eleven ønske
 3. De første 3 måneder på htx-uddannelsen kaldes for grundforløbet. Her sigter undervisningen mod, at du opnår grundlæggende faglig indsigt og almendannelse inden for uddannelsens hovedområder og særligt rettet mod at klæde dig på til at vælge den rigtige studieretning
 4. Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder elever og kursister et inspirerende og motiverende studiemiljø med gode faciliteter
 5. Gf1, Gf1+ Gf1 EUX Gf2, Gf2+ Gf2 EUX Lov om erhvervsuddannelser samt Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler
 6. Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Lokale undervisningsplaner - se links til højre. Ministeriets hjemmeside om Uddannelsesaftale
 7. Uddannelser til dig, der gerne vil andre det godt. Bliv SOSU-hjælper, SOSU-assistent eller Pædagogisk assistent. Vi tilbyder også 10. klasse og EUX-Velfærd, hvor du både blive faglært og student

Grundforløb 1 på SOSU C. Vi har Grundforløb 1 med følgende fagretninger. Mennesker med behov for pleje og støtte (se download til højre) Børn og unges trivsel og udvikling (se download til højre Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser § 22. Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet på en . helhedsorienteret. måde omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleverne fornødne generelle og specielle kvalifikationer, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) §20 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr. 1519 af 16/12/2013 Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser BKG nr. 539 af 19/06/1996. Den lokale undervisningsplan revideres løbende i forhold til evalueringer og kvalitetsmålinger

Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 415 af 01.05.2018 om uddannelsen til tandtekniker. Skolen kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse. 2. Ændringer Der er pr. 1. august 2018 sket følgende ændringer Hovedområdet Teknologi, byggeri og transport, version 01. www.uddannelsesnaevnet.d Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 41 af Grundforløb 1 (GF1) - Der aflægges prøve i ét grundfag

De nærmere regler fremgår af Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v. af 1993. Elever, der har fået specialpædagogisk støtte, er omfattet af de almindelige prøve- og eksamensregler, der gælder for den pågældende uddannelse med følgende særlige vilkår skoleåret. Fx afvikles GF1 og brobygning primært fra august til januar. Derfor måtte SOSU Nord i foråret 2016 kanalisere 15 lærere fra GF1 over i GF2 teams. Der til kommer at de forskellige aktiviteter kan se vidt forskellige ud fra kommune til kommune. EUD-10 modellen i Hjørring er en anden end EUD-10 modellen i Aalborg osv § 4, stk. 3 og § 37, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varighedenaf faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau

uddannelsesaftale, kan springe GF1 over og starte direkte på GF2 - det vil sige grundforløbet på elektrikeruddannelsen. Alle øvrige, der afsluttede folkeskolen for mere end et år siden, begynder ligeledes direkte på det 20 ugers grundforløb (GF2), som er målrettet elektrikeruddannelsen. GF 2 H 1 H 2 H 3 Teoriperioder på erhvervs grundlag for udbud af GF1 bredt i re-gionen Målet med implementering af 13 ugers GF 1 forløb er at der oprettes 2 hold. Aktiviteten måles i antallet af deltagende årselever. På GF1 skal en større andel fra 9. og 10. klasse påbegynde uddannelsen i 2017 end i 2016. Holdetablering pr. 1/8 2017 på et økono-misk og fagligt rentabelt nivea Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser GF1 elever gennemfører en læsetest, og elever der vurderes at have behov for SPS gennemfører ordblindetest. Alle GF1 elever vurderes og vejledes i løbet af de første to uger i forhold til det videre uddannelsesvalg samt evt. brug af støttetimer mv. GF1/EUX: Elever der ønsker EUX vurderes og vej ledes endvidere på baggrund af højer

Vejledningen er redigeret juli 2017 og vedrører bekendtgørelse om lager- og terminaluddannel-sen - BEK nr. 360 af 07/04/2017. Udover nogle få sprogmæssige tilretninger samt ændringer af henvisninger til love og bekendt-gørelse, er der ikke ændret i vejledningen i forhold til den seneste udgave af censorvejlednin-gen (version 2016) Skolens regler for eksamen er fastsat i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksa-men i de erhvervsrettede uddannelser. Mundtlige prøver Eleven eksamineres af en underviser fra skolen, som er eksaminator. Censor udpeges af skolen eller beskikkes af undervisningsministeriet. Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen På Aalborg Handelsskole udbyder vi en bred vifte af erhvervsrettede uddannelser og kurser for unge, voksne og virksomheder. Her finder du både et Handelsgymnasium (HHX), Erhvervsuddannelser (EUX Business og EUD Business) samt en moderne kursusafdeling - Center for Karriere & Uddannelse

Bekendtgørelse af lov om studiekompetencegivende eksamen nr. 961 af 1. september 2014 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 41 af 16. januar 2014 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelse nr. 930 af 3. juli 201 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent. Nr. 407 af 10. april 2019. Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. Nr. 683 af 8. juni 2016. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Nr. 286 af 18. april 2018

Bilag til lokal undervisningsplan GF1

Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger samt i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den faglige organisation, CO2/uddannelsesforbundet HHE: 18 GF2 samt 50 GF1 (El, data, VVS) hvoraf 24 er EUX . 1/8 2018 kommer der en ny bekendtgørelse hvor 20% af H1 er en del af svendeprøvekarakteren. Desuden.

Bekendtgørelser (EUX) - Lemvig Gymnasiu

Regionsrådet indstiller til undervisningsministeren om den stedlige placering af HTX og GF1 i henhold til Lbk. nr. 1269 af 29/11/2017 § 34 og § 34b Bekendtgørelse om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og om STX i henhold til Lbk. nr. 1143 af 23/10/2017 § 10 stk. 1 og § 11 Bekendtgørelse af lov om institutioner for. Ændring af opbygning af erhversuddannelserne, reform 2015: Erhvervsuddannelserne - reform 2015. Lov nr 634 af. 16.june2014: Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love Dokumenter og informationer til nuværende elever på Grundforløb 1 og Grundforløb

Grundforløb SOSU-hjælpe

EUD Business er for dig, der brænder for en karriere inden for handel og butik, og som gerne vil hurtig i gang med en erhvervskarriere Udvidet mulighed for at komme på GF1. Røgfri skoledag SOSU C Brøndby. SKILLS forberedelserne er i gang. Skills introdage på SOSU C. Skolemesterskaberne igang Ifølge Uddannelsesleder på Learnmark Horsens, Henrik Lynggaard Christiansen, kan årsagen til stigningen blandet andet forklares med en mere positiv omtale af branchen generelt, skolens fokus på fagenes præsentation på GF1 samt bedre udnyttelse af de muligheder, der er i Ny Mesterlære samt EUV. Læs mere; 7. april 2019 DM i Skills. Verden er til at forandre. Tilbage Ungdomsuddannelse En ungdomsuddannelse ruster dig til dit drømmejob eller drømmestudie GF1 •Ansøgere, som søger om optagelse til påbegyndelse senest i august måned, året efter, at de har afsluttet 9. eller 10. klasse •Skal opfylde adgangskrav og være uddannelsesparate •Eud-lovens § 5 GF2 •Ansøgere, som søger om optagelse efter udløbet af det år, hvor de har afsluttet 9. eller 10. klasse •Skal opfylde adgangskra

LearnSpace: Dansk gf1

Her kan du finde færdige undervisningsforløb til din undervisning. Forløbene er bygget op med baggrund til læreren, mål, danskfaglige mål og aktiviteter, evaluering og differentiering Vi fremmer kvalitetsudvikling i uddannelserne, står for tilsyn på uddannelserne, afvikling af prøver og understøtter en effektiv institutionsdrift

Ansøgning om nye udbudssteder for STX, HTX og GF1 i

Lokale undervisningsplaner (LUP

Skive College - CREATE I

 1. Forside - Optagelse.d
 2. Personaleblad UCH - december 2015 by
 3. Elektriker-uddannelsen - Elektrikeruddannelse
 4. Grundforløbet på en erhvervsuddannelse UddannelsesGuide
 5. udbud.d
 6. Kursus: Brobygning - strategi og handlepla

populær: