Home

Decubitus richtlijn

Databank richtlijnen - Richtlijn Decubitus

Richtlijnen: decubitus en smetten Kennisplein Zorg voor Bete

De internationale richtlijn decubitus is in het Nederlands vertaald. De vertaling is sinds kort verkrijgbaar via Decubitus Nederland. De richtlijn is dit keer letterlijk vertaald. En dat wil zeggen dat er zes categorieën gebruikt worden, in plaats van de vier die in Nederlandse richtlijnen worden. Richtlijn Decubitus preventie en behandeling 7 25.4 Op welke manier kan de organisatie van zorg rondom de zorgvrager met decubitus worden vormgegeven om de zorg bij decubitus te optimaliseren? 155 25.4.1 Aanbevelingen 156 25.5 Aan welke criteria moet een overdracht van de zorg bij een zorgvrager voldoen al

De Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling is ontwikkeld op initiatief van Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging/Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en gepubliceerd in 2011 Decubitus - Escarres - Pressure Ulcers. Belgische Richtlijn - Recommendation Belge - Belgian Guideline 2013 . Universiteit Gent, CNC Wondzorgvereniging, WCS Belgïe, AFISCeP.be Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE

De richtlijn is bedoeld voor gebruik door alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg aan zorgvragers die het risico lopen decubitus te ontwikkelen, of zij nu in het ziekenhuis verblijven, langdurige zorg of thuiszorg krijgen of in welke andere setting dan ook De kosten voor de bestrijding van decubitus zijn hoog, terwijl het veelal te voorkomen is.' Patiëntenfolder V&VN heeft naast de richtlijnen ook praktijkkaarten en informatiefolders voor patiënten ontwikkeld. Zo is er voor zowel de richtlijn decubitus als de richtlijn smetten een praktijkkaart over preventie en over behandeling beschikbaar

Richtlijnen voor Decubituspreventi

decubitus [de-ku´bĭ-tus] (pl. decu´bitus) (L.) 1. the act of lying down. 2. the position assumed in lying down. 3. obsolete term for pressure ulcer. adj., adj decu´bital. Andral's decubitus decubitus on the affected side, a position assumed in the early stages of pleurisy. dorsal decubitus lying on. CBO-richtlijnen Door reumatologen werd meegewerkt aan het tot stand komen van voor de beroepsgroep relevante richtlijnen onder auspiciën van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO te Utrecht. Van oudsher is het CBO bekend door de ontwikkeling van richtlijnen. Alle richtlijnen die ontwikkeld zijn in samenwerking met het CBO zijn te vinden op www.diliguide.nl Richtlijnen. Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en -gebruikers

Decubitus - Verens

  1. der mobiel is
  2. 4 Richtlijn-project Sterkte van aanbeveling A Goed ontworpen en uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek over decubitus bij mensen, waarbij een controlegroep werd gebruikt. B Goed ontworpen en uitgevoerd klinisch wetenschappelijk onderzoek over decubitus bij mensen, waarbij geen controlegroep werd gebruikt C Expert opinie of indirecte studies (bijv. dierenmodellen of lab) C is sterk in deze.
  3. De druk eraf! Colon De Transmurale Richtlijn Decubitus is tot stand gekomen met behulp van financiering van VWS en AGIS. De richtlijn is een uitgave van de Stedelijke Coördinatiegroep Decubitus Amsterda
  4. Door langer durende immobilisatie als gevolg van GBS moet men bij de verzorging van de patiënt alert zijn op de preventie van decubitus. Voor de preventie en behandeling van decubitus zie CBO richtlijn Decubitus, derde herziening 2010.. De werkgroep is van mening dat drukneuropathieën kunnen voorkomen bij patiënten met GBS

zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor zorgvragers met bestaande decubitus. De richtlijn zal ook zorgvragers en zorgverleners ondersteunen. Zorgvragers met decubitus hebben over het algemeen risico op het opnieuw ontwikkelen van decubitus, daarom kan ook de preventierichtlijn toegepast worden bij deze zorgvragers Landelijke richtlijnen. Landelijk zijn er inmiddels diverse richtlijnen op huid- en wondvraagstukken ontwikkeld of in ontwikkeling. Hierbij een opsomming van beschikbare richtlijnen Richtlijn in opdracht van de FOD Volksgezondheid over de meeste items omtrent de verpleegkundige zorg bij insulineafhankelijke volwassenen met diabetes type 2, binnen de specifieke context van de Belgische thuisverpleging. Aangeboden door CIPIQ-S gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid

Vertaling internationale richtlijn decubitus is beschikbaa

  1. CBO herziene consensus decubitus 2002 (decubitus richtlijn (PDF bestand) en samenvattingskaart). 2. Richtlijn decubitus 2011 (PDF bestand) en samenvatting in de vorm van een artikel (PDF bestand). 3. Bergquist S, Frantz R. Pressure ulcers in community-based older adults receiving home health care
  2. De Federatie Medisch Specialisten maakt gebruik van cookies. Deze website van de Federatie Medisch Specialisten maakt gebruik van cookies, hiermee verzamelen we informatie over het gebruik van de website
  3. Richtlijn - Hoofdinhoud. Richtlijnen bevatten doelstellingen waar alle lidstaten van de Europese Unie aan moeten voldoen. Het beoogde resultaat staat vast, maar hoe een lidstaat daar aan voldoet niet. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de richtlijn uitwerken
  4. Praktijkkaart Preventie, richtlijn Decubitus preventie en behandeling, november 2011 PRAKTIJKKAART PREVENTIE DECUBITUS - blad 1 van 2- Aanbevelingen DECUBITUS = Een lokale schade van de huid en/of onderliggend weefsel ten gevolge van druk of druk in samenhang met schuifkrachten

Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie

De richtlijn is geautoriseerd door: V&VN Wondconsulenten; Dwarslaesie Organisatie Nederland (D.O.N) Vereniging Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso) Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) Nederlandse Beroeps- en Belangenvereniging voor Diëtisten (NVD Deze decubitus richtlijnen ondersteunen beroepskrachten bij hun besluitvorming en handelen door zo concreet mogelijk aan te geven wat ze het beste kunnen doen. International Decubitus Richtlijnen (NIEUW) Deze richtlijn is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de NPUAP, EPUAP en PPPIA V&VN is bereikbaar via info@venvn.nl en elke werkdag telefonisch van 9:00 uur tot 17:00 uur (030) 291 90 50. Churchilllaan 11, etage 11, 3527 GV Utrecht

Intr

Voeding. Bij de preventie en behandeling van decubitus speelt voeding een belangrijke rol. In de richtlijnen mag het voedingsadvies dan ook zeker niet ontbreken in het behandelplan. Multidisciplinaire afstemming van de zorgverlening is belangrijk een nationale richtlijn voor de behandeling van decubitus synthese dimitri beeckman, cathy matheÏ, aurÉlie van lancker, geert vanwalleghem, sabine van houdt, luc gryson, hilde heyman, christian thyse, adinda toppets, sabine stordeur, koen van den heede Titel: Een nationale richtlijn voor Decubituspreventie Een heel belangrijk element daarbij is de preventie van decubitus, de zogenaamde doorligwonden. Ze ontstaan, typisch op de stuit, de hielen, het achterhoofd, bij langdurige druk- en schuifkracht op de. Decubitus (doorligwonden) wordt veroorzaakt door druk- en schuifkrachten. Decubitus wordt ingedeeld in vier categorieën (I, II, III en IV). Letsel door incontinentie (incontinentie dermatitis) wordt veroorzaakt door urine en/of feces. Smetten (intertrigo) wordt veroorzaakt door huid op huid contact in de plooien, de aanwezigheid van warmte en vocht en onvoldoende luchtcirculatie Een richtlijn is geen doel, maar een middel om aan te geven welke handelingen in welke volgorde en onder welke omstandigheden verricht moeten worden opdat de juiste zorg zo goed mogelijk wordt geleverd. Gebruikers van een richtlijn moeten zich realiseren dat richtlijnen geen dwingende voorschriften zijn

Anti-decubitus producten . Behandeling van decubitus. De belangrijkste aanpak van decubitus ligt in de preventieve sfeer, het voorkomen ervan. Voorkomen van decubitus is echter niet altijd mogelijk, vooral bij ernstig zieke patiënten, en er bestaan daarom verschillende producten zowel voor het voorkomen van decubitus (druk-ontlastende producten) als voor het behandelen van decubituswonden Dieetbehandelingsrichtlijnen zijn primair bedoeld als ondersteuning van het werk van de dietist. De Richtlijnen beschrijven de standaardprocessen die dietisten dienen te doorlopen bij iedere dieetbehandeling. De redactie hanteert bij de tot stand koming van Richtlijnen zo veel als mogelijk het principe van het evidence based handelen en sluit aan bij criteria die door het CBO.

Richtlijnen Decubitus en Smetten herzien - Nursin

richTlijn DecuBiTuspreVenTie en -BehanDelinG Algemeen Decubitus is een plaatselijke beschadiging van de huid en/of het onder- liggende weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel als gevolg van druk, of druk in combinatie met schuifkracht. Categorieën van decubitus 1. Niet wegdrukbare roodheid bij intacte huid 2 Als u veel op bed ligt, veel op de stoel zit of binnenkort door een ingreep langere tijd in bed moet liggen, bestaat de kans dat doorligwonden (decubitus) ontstaan. Op deze pagina leggen we uit wat doorliggen is en hoe u het herkent. Verder worden adviezen gegeven hoe u deze wonden kunt helpen voorkomen Pressure sores are a serious complication of multimorbidity and lack of mobility. Decubitus ulcers have become rarer among bed-ridden patients because of the conscientious use of pressure-reducing measures and increased mobilization. Nonetheless, not all decubitus ulcers can be considered. Decubitus of druknecrose, doorligwonde, drukwonde of bedzeer is het ontstaan van wonden ten gevolge van druk-, schuif- of wrijfkrachten of combinatie ervan op het weefsel.Door voortdurende druk worden kleine bloedvaatjes dichtgedrukt. Het weefsel krijgt dan te weinig zuurstof en voedingsstoffen met als gevolg dat de huid en onderliggende weefsels afsterven Cijfers voor andere zorgomgevingen zijn niet bekend. De FOD Volksgezondheid nam al vele initiatieven ter preventie en vroeg nu ook het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een richtlijn op te stellen om de zorgverleners een wetenschappelijke ondersteuning te geven bij hun dagelijkse praktijk

Decubitus Nederland February 13, 2018 · De Nederlandse versie van de Internationale Klinische praktijk richtlijn, De preventie & behandeling van Decubitus, is in boekvorm beschikbaar en te verkrijgen via Decubitus Nederland Decubitus kan gepaard gaan met (ernstige) pijnklachten, algehele malaise, sterke geur van de wond, verminderde mobiliteit en hierdoor beperking in de zelfstandigheid in het dagelijkse leven van de patiënt, wat zich kan uiten in een sociaal isolement. Óf en in welke mate er sprake is van hiervoor genoemde klachten is afhankelijk van het stadium en eventuele complicaties die optreden De aanbevelingen van deze richtlijn bieden op het gebied van de voeding, anno 2007, nog steeds een goed houvast binnen de dagelijkse decubituszorg. Tranzo, Universiteit van Tilburg & Capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht; en Vivre Maastricht en namens de werkgroep Voeding en Decubitus van de EPUAP

Decubitus Dr.-R.H.-Houwing De richtlijn dateert uit 2011. Inleiding In 2011 is de nieuwe richtlijn behandeling en preventie decubitus tot stand gekomen, tegelijk met de richtlijn Smetten (intertrigo) behandeling en preventie. Beide richtlijnen worden gemaakt met multidisciplinaire samen Decubitus (doorliggen) is een beschadiging van de huid en/of het weefsel onder de huid. Decubitus ontstaat door aanhoudende druk op de huid of door druk in combinatie met schuifkrachten. Decubitus ontstaat meestal op de plaats van een uitstekend bot. Risicoplaatsen zijn de stuit, zitknobbels, hielen, ellebogen, schouders, heupen of het achterhoofd Decubitus Preventie Richtlijn Zoek de oorzaak van de decubitus en los deze zo mogelijk op! Decubitus Risico Scorelijst volgens Braden Algemene maatregel • Betrek patiënt en/ of mantelzorg bij preventie • Gebruik meetinstrument instelling en/ of bepaal gewichtsverloop om (de kans op) ondervoeding of uitdroging te onderkennen Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Decubitus: richtlijnen voor samenwerking. Bij het voorkomen of behandelen van decubitus, ook wel doorligplekken genoemd, werk jij als wijkverpleegkundige samen met de huisarts Wat is een richtlijn? Welke monodisiplinaire richtlijnen zijn er voor de ergotherapie? Welke multidisiplinaire richtlijnen zijn er voor de ergotherapie? Hoe ontwikkel ik een richtlijn? Standaarden en protocollen Wat is een standaard of protocol

Decubitus definition of decubitus by Medical dictionar

De commissie Richtlijnen heeft een inventarisatie gemaakt van landelijke richtlijnen die voor de ergotherapie relevant zijn. Deze zijn beoordeeld door de commissie op bruikbaarheid en relevantie voor de beroepsgroep De richtlijnen 'Decubitus' en 'Smetten' zijn nu geautoriseerd door een groot aantal beroepsverenigingen, waaronder V&VN Wondconsulenten.V&VN heeft in 2011 de richtlijnen 'Decubitus' en 'Smetten' herzien en uitgebracht. Naast de richtlijnen zijn er praktijkkaarten en informatiefolders voor patiënten ontwikkeld Het regionale protocol en zorgpad decubitus van het wondexpertisenetwerk Zeeland biedt ondersteuning bij het vroegtijdig herkennen van patiënten met een (verhoogd) risico op het ontwikkelen van decubitus. De transmurale richtlijn decubitus is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep

CBO Richtlijnen - NVR Nederlandse Vereniging voor Reumatologi

(zie Richtlijn decubitus en/of praktijkkaart Preventie van decubitus). Anamnese 1. Neem een volledige anamnese af, inclusief voedingsscreening en pijnbeoordeling 2. Stel vast om welke categorie van decubitus het gaat 0000-00-00 && $event[event_date]>?strtoupper(strftime(%b, strtotime($event[event_date]))..strftime(%Y, strtotime($event[event_date]))):);?> Presentaties symposium wondbehandeling d.d. 21 januari 2019 workshop IAD vs decubitus anamnese-symposium-2019 Zorgnetwerk-Midden-Brabant-Arjo-Workshop-mobiliseren-van-lig-naar-zit Richtlijnen richtlijn IAD basisrichtlijn wondbehandeling basisrichtlijn huisartsen [ een risico op decubitus en andere vermijdbare com-plicaties van immobiliteit, biedt een uniek assortiment producten en geïntegreerde oplossingen die aan de nieuwe aanbevelingen tegemoet komen. In deze bro-chure laten we u met deze producten en oplossingen kennismaken. Aangezien de richtlijn heel wat aspecten behandelt, za risico heeft voor decubitus. Betrek de patiënt/cliënt en/of directe omgeving bij de preventie van decubitus. Geef de patiëntenfolder over decubitus-preventie aan de patiënt/cli-ent of diens naaste(n). Huidverzorging • goede hygiënische verzorging/wasbeurt met niet ontvettende zee

Wat is decubitus? Decubitus (doorliggen) is ernstige beschadiging van de huid als gevolg van permanente druk op-, en verminderde bloedvoorziening in een bepaald huidgebied.Decubitus is een veel voorkomende complicatie bij mensen die om een andere reden in het ziekenhuis of verpleegtehuis zijn opgenomen Publicaties: Richtlijn decubitus 2014, Richtlijn decubitus 2011, Eveander kussen, Intervieuw Henri nov 2011, EPUAP richtlijn voeding en decubitus, Wijkverpleegkundige standaard decubitus, Richtlijn SALODE, Samenwerking en logistiek rond decubitus. , Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Decubitus , Wisselhouding poster Amphia ziekenhuis, Literatuurstudie Onderzoek hieldecubitus. 9Decubitus: veranderingen nieuwe EPUAP/ NPUAP richtlijn Decubitus Categorie 4. Verlies van een volledige weefsellaag. Verlies van volledige weefsellaag met blootliggend bot, pezen of spieren. Vervloeid wondbeslag of necrotische korst kan aanwezig zijn Voor mensen met een dwarslaesie geldt dat zij bij (dreigende) decubitus altijd contact op moeten nemen met een revalidatiearts of decubitusconsulent in een gespecialiseerd revalidatiecentrum. De regionale richtlijn is gebaseerd op de landelijke richtlijn decubituspreventie- en behandeling

In de Belgische richtlijn wordt decubitus omschreven als: «een degeneratieve verandering van het weefsel veroorzaakt door een zuurstoftekort ten gevolge van vasoconstrictie door weefselvervorming. Deze vervorming wordt veroorzaakt door een combinatie van druk- en schuifkrachten» (Defloor et al. 2004) (1) 118 Decubitus is een beschadiging van de huid door druk. Decubitus komt vooral voor bij mensen die lang op bed liggen (of in een rolstoel zitten) en moeilijk zelf van houding kunnen veranderen. Op de plekken van de huid waar het lichaam op rust, knelt de huid. Als de druk lang duurt kunnen er rode plekken, blaren en wonden ontstaan Deze richtlijn is geschreven voor alle zorgverleners van patiënten met een verworven dwarslaesie. Deze folder is een vertaling voor patiënten van dat gedeelte van de richtlijn dat over decubitus gaat. Wie maakte de richtlijn? Het initiatief voor deze richtlijn komt van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) The Decubitus Pad is designed to protect against pressure sores. The polyester pile pad is flame retardant, washable, and autoclavable. DIMENSIONS: Model 0034 is 30 x 40 inches and model 0036 is 30 x 60 inches op de Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling van V&VN (2011). Status document Vastgesteld door directieberaad d.d. Ter advies voorgelegd aan verpleegkundige adviesraad d.d. 14 mei 2012 Verwijzing - Wondbehandelingsprotocol. De Zorggroep. - Wondprotocol voor wonden die langer dan twee weken bestaan

De site waar u richtlijnen kunt vinden voor de oncologische en palliatieve zorg

Evean decubitus protocol 2017. Op basis van de richtlijn decubitus heeft Evean Wondexpertisecentrum een preventie- en behandelprotocol ontwikkeld. In de bijlage is deze te downloaden Download Decubitus protocol 2017[339 Kb] Wondbehandelplan streefnormen uit de evidence-based klinische richtlijn Delier. Volwassen & ouderen. Het doel van deze richtlijn is het verbeteren van de vroegtijdige herkenning en behandeling van het delier en het verbeteren van de organisatie en zorg voor patiënten met een delier. In dez De richtlijn 'Smetten (intertrigo), voorkomen / behandelen van' uit het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) is het vertrekpunt geweest een traject te starten om de deze richtlijn te verbeteren. LANDELIJKE RICHTLIJN VERPLEGING EN VERZORGING SMETTEN (INTERTRIGO) PREVENTIE EN BEHANDELING

Praktijkkaart Behandeling, richtlijn Decubitus preventie en behandeling, november 2011 - blad 2 van 2- Houding/ houdingsverandering 1. Continueer wisselhouding. Zie Houding en Houdingsverandering (in bed) in praktijkkaart Preventie 2. Beperk bij decubitus aan de stuit/ het zitvlak de hoek van de. Decubitus is een beschadiging van de huid en/of het weefsel daaronder, die veroorzaakt is door druk, schuiven of een combinatie hiervan. Meestal is dat op een plaats waar bot uitsteekt, zoals bij de hielen, ellebogen, enkels, heup of het schouderblad of stuitje. Andere namen voor decubitus zijn: druknecrose, doorligwonde, drukwonde of bedzeer behandeling van decubitus van ArjoHuntleigh PREVENTIE EN BEHANDELING VAN DECUBITUS: KLINISCHE RICHTLIJNEN1 Door de publicatie van de richtlijn van 2014 wordt er een echt internationaal standpunt ingenomen over het beheer van decubitus en gerelateerde letsels. Dit standpunt is gebaseerd op multidisciplinaire deskundigheid, inzichte Het doel van deze richtlijn is decubitus te voorkomen en decubitus in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te genezen. De richtlijn ondersteunt zorgvragers en mantelzorgers in de keuze uit de hoeveelheid preventie- en behandelstrategieën. De aanbevelingen in de richtlijn kunnen toegepast worden op alle zorgvragers die een verhoog pag. 2 Richtlijn decubitus wondexpertisenetwerk Zeeland Verbeteren van de Decubituszorg Om kwaliteit van decubituszorg te verbeteren is het nodig dat op alle niveaus van de zorg aandacht is voor dit onderwerp Andral's decubitus decubitus on the affected side, a position assumed in the early stages of pleurisy. dorsal decubitus lying on the back. lateral decubitus lying on one side, designated right lateral decubitus when the subject lies on the right side and left lateral decubitus when on the left side

populær: